Company Profile

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
         บริษัท สโตร์ไฟฟ้าจำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เลขที่จดทะเบียน 0105558063571 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนักบริหารมืออาชีพ บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บริการเบ็ดเสร็จในการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง (EPC) สำหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่พักอาศัย,โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน
 
วิสัยทัศน์
         “เป็นผู้นำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด”
 
พันธกิจ
         1.จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
         2.พัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
         3.สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
         4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในหารแข่งขันระดับสากล
         5.จัดโครงสร้างและบริหารจัดการ ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี